Close

Matas Hjertesager

Matas Samfundsansvar

Regnskabsåret 2020/21 har været et år, der har trykprøvet den forretningsmæssige tilpasningsevne og generelt sat fokus på Matas’ samfundsrolle i forhold til folkesundheden med 265 åbne butikker under en global pandemi.

Alle godt 2.500 medarbejdere, særligt i butikkerne og på lagrene, har gennemlevet et år i Covid-19 frontlinjen og har været en tryg bastion for de mange kunder, der har handlet alt fra værnemidler til hygiejne- og helseprodukter i de fysiske butikker og på nettet.

Som en naturlig forlængelse af den rolle Matas har spillet under pandemien, er ambitionerne for samfundssansvaret i forhold til hovedindsatsområderne bæredygtighed, sundhed og mangfoldighed blevet skærpet, så de flugter såvel nye fokusområder inden for fx digital sundhed som den traditionelle kerneforretning hos Matas Gruppen.

Målsætninger for Matas’ arbejde med Samfundsansvar

Matas har som Danmarks største detailkæde inden for skønhedspleje, personlig pleje, sundhed og helse en stor berøringsflade i det danske samfund.

Arbejdet med samfundsansvar er delt op i tre hovedområder: Bæredygtighed, sundhed og mangfoldighed.

Bæredygtighed er beskrevet som arbejdet med at sikre kunderne adgang til grønne og bæredygtige produkter, arbejdet med tage et konkret ansvar for det nære miljø gennem et systematisk arbejde med reduktion og genbrug af transport- og emballageplast samt arbejdet med at bidrage til at nedbringe udledningen af CO2 i alle led af forretningen.

Sundhed* er defineret som arbejdet med at bidrage til danskernes folkesundhed gennem et stort udbud af sikre og gennemprøvede sundhedsprodukter samt et kontinuerligt fokus på at sikre en kompetent og tryg rådgivning såvel online som i butikkerne. Samtidig har Matas ligeledes intensiveret oplysningskampagner med blandt andre Kræftens Bekæmpelse om solbeskyttelse og Astma og Allergiforbundet om hudproblemer og Hjerteforeningen om generelle sundhedsråd.

Mangfoldighed afspejler Matas’ store berøringsflade med stort set alle danskere og dermed også Matas ansvar for at facilitere en debat omkring et mere nuanceret syn på skønhed og mental velvære. Matas ønsker blandt andet at være med til at bruge sine kommunikationsplatforme til at styrke en debat omkring unge pigers selvværd og ikke mindst troen på, at de ikke behøver ligge under for pres for at være eller se ud på en bestemt måde for at have det godt med sig selv. Matas samarbejder derfor blandt andet med Prideorganisationen og NGO’en girltalk.dk

*Fokusområdet ’Tryghed’ er blevet udvidet til ’Sundhed’ for også at favne ambitionerne om at spille en mere tydelig rolle i forhold til danskernes folkesundhed.

Fem nye pejlemærker for samfundsansvar

For at synliggøre og monitorere det konkrete arbejde med samfundsansvar, har Matas opsat fire specifikke mål, der skal gennemsyre hele den fremtidige udvikling. Målene favner såvel den daglige berøringsflade i Matas mellem kunder og medarbejdere og en mere overordnet ambition om at bidrage til nogle af de store miljø- og klimamæssige udfordringer hele kloden er fælles om at skulle tage ansvar for.

De fælles globale ambitioner, som er defineret af Paris aftalen, UN Global Compact og en række konkrete delmål blandt FN’s 17 verdensmål, er integreret i de målsætninger, som Matas har udvalgt som sine vigtigste pejlemærker.

1: CO2 neutral 2030
Matas ønsker at tage ansvar for nedbringelsen af CO2 og ønsker derfor at være CO2 neutral inden 2030. I løbet af regnskabsåret vil Matas opstille delmål for, hvordan Matas selv kan blive CO2 neutral inden 2030, og hvordan Matas kan påvirke sine mange leverandører til også at blive CO2 neutrale inden 2030.

2: Eliminering af 100 mio. stykker plastik
Matas ønsker at bidrage til en mere bæredygtig omstilling af detailhandlen. Som et led i dette vil Matas eliminere mindst 100 mio. stykker plast fra forretningen. Dette kan være emballage, transportplastik, plastikposer eller lign.
Matas Retursystem, hvor kunder har kunnet aflevere tomme emballager i alle butikkerne siden 1993, vil blive en del af den overordnede målsætning.

3: Bidrag til forbedring af folkesundheden
Matas ønsker at bidrage til at styrke folkesundheden generelt blandt danskerne gennem et langt større udvalg af sunde produkter og tryg rådgivning af uddannede materialister og farmakonomer. Samtidig har Matas en ambition om at give danskerne nem og sikker adgang til digital sundhed og rådgivning gennem innovation af Matas’ egne digitale platforme og Matas’ samarbejdspartnere, herunder det store danske onlineapotek, webapoteket.dk. Matas ønsker som en af landets primære ”influenter” inden for skønhed, velvære og sundhed at yde et positivt bidrag til danskernes mentale sundhed og velbefindende gennem produktudvalg, kommunikation og kundekontakt.

4: Bedste sted at arbejde i detailsektoren
Matas har en ambition om at blive et fyrtårn blandt store danske detailkæder. Målet er delt op i en række delambitioner som arbejdet med generel medarbejdertilfredshed, styrkelse af diversitet i ledelsen på tværs af forretningsområderne, herunder fokus på uddannelse af kvindelige ledere, generel mulighed for uddannelse og opgradering af kompetencer blandt de ansatte og en bred involvering af ansatte på alle niveauer gennem oprettelse af lokale ambassadørkorps.

Ved årsrapporten 2021/22 vil der blive rapporteret på ovenstående fire pejlemærker.

Internationale rammeaftaler og styrket rapportering

Som et led i arbejdet med at styrke og systematisere arbejdet med Matas’ samfundsansvar vil Matas synliggøre, hvilke nationale og internationale rammeaftaler, man støtter, er medlem af eller har en ambition om at blive medlem af.

FN’s 17 Verdensmål:

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber.

Matas har udvalgt fire af FN’s 17 Verdensmål som et led i arbejdet med samfundsansvar.

 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene (Delmål 5.5: Fokus på antallet af kvinder i topledelsen samt bestyrelsen
 • Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst (Delmål 8.8: Beskyttelse af arbejdstagerrettigheder blandt
  Matas’ underleverandører).
 • Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion (Delmål 12.4, 12.5 og 12.6: Reduktion af kemikalier samt håndte-
  ring af affald).
 • Mål 14: Livet i havet (Delmål 14.1: Minimering af mikroplast, der skader havets økosystemer).

Paris-aftalen

Paris-aftalen er en aftale indgået i 2015 mellem stater om at holde den globale temperaturstigning ’vel under’ 2 grader. Det vigtigste værktøj til dette er en nedbringelse af CO2 udslippet som træer, planter og havet kan absorbere. Matas bidrager til disse ambitioner gennem målet om at være CO2 neutrale inden 2030 samt et delmål om at påvirke sine mange leverandører til også at være CO2 neutrale inden 2030.

UN Global Compact

Matas har i 2021 ansøgt UN Global Compact om at blive signatory medlem. FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om virksomhedernes fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse. Det betyder, at Matas forpligter sig til at efterleve organisationens 10 hovedprincipper som er:

 1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
 2. Virksomheden bør sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne
 3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
 4. Virksomheden bør støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
 5. Virksomheden bør støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
 6. Virksomheden bør afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
 7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
 8. Virksomheden bør tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed
 9. Virksomheden bør opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier
 10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse 

Rapportering på ESG

Matas vil påbegynde integrationen af et nyt rapporteringsværktøj, som skal styrke transparensen omkring de områder, som er omfattet af lovgivningens krav om rapportering og derudover de områder, som Matas vurderer, er relevante for såvel interne som eksterne interessenter at kunne danne sig et hurtigt og nemt overblik over.

Rapporteringen er systematiseret omkring de standarder og værktøjer, som blandt andre den finansielle sektor har udviklet og forfinet gennem de seneste årtier. Den er således bygget omkring de tre grundlæggende ESG (environmental, social and governance) principper, som også er fundamentet i UN Global Compacts 10 hovedprincipper. Matas begynder således i løbet af det kommende regnskabsår at indfase GRI (https://www.globalreporting.org/) i den fremadrettede rapportering i årsrapporten samt en løbende opdatering på Matas’ investorsite www.investor.matas.dk.

De væsentligste risici og handlinger inden for de forskellige hovedområder er defineret som:

Miljøområdet: Inden for miljøområdet vurderes de væsentligste risici at være uønskede kemikalier og brugen af problematiske produkter (fx ikke certificeret palmeolie) i de produkter der sælges i Matas, det samlede plastikforbrug i forbindelse med selskabets drift, herunder produktemballagen. Matas arbejder for at udvide porteføljen af produkter med Svanemærket, Blå Krans samt RSPO (certificeret palmeolie) samt at genanvende en del af produktemballagen gennem fx Matas Retursystem.

Klimaområdet: Inden for miljøområdet vurderes de væsentligste risici for nuværende at være selskabets strømforbrug i de fysiske butikker samt CO2 emissioner i forbindelse med pakketransport ved onlinehandel. Matas arbejder løbende på at nedbringe elforbruget i butikkerne samt at nedbringe CO2 emissioner ved pakketransport.

Menneskerettigheder: Matas’ egne varer bliver udviklet og produceret i Danmark. Inden for området menneskerettigheder vurderes de væsentligste risici derfor at være, at selskabets underleverandører ikke benytter sig af børnearbejde, og at man ikke udvinder mineraler mv. fra besatte områder underlagt internationale embargoer. Matas har fokus på at påvirke underleverandørernes adfærd og handlinger gennem blandt andet Code of Conduct i leverandørkontrakterne.

Sociale forhold og medarbejderforhold: Matas væsentligste risici med hensyn til medarbejdernes forhold ligger primært i manglende trivsel på arbejdspladsen, mens risikoen for arbejdsulykker og fysisk nedslidning er mindre, men naturligvis til stede især på gruppens centrallager og webshop. Matas har fokus på kontinuerligt at forbedre den generelle medarbejdertilfredshed, og der bliver i den forbindelse foretaget årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelser. Disse er opdelt på henholdsvis HQ, lager, webshop og butik, således at der kan igangsættes målrettet indsats efterfølgende.

Målepunkter for Matas’ samfundsansvar

2020/21

2019/20

2018/19

CO2 og miljø

CO2 udledning transport *1

160 ton

195 ton

176 ton

Strømforbrug butikker *2

12.881 mWh

11.884 mWh

13.056 mWh

Indsamlet transportplast (Matas)

32 ton

36 ton

37 ton

Indsamlet returplastemballage fra kunder

19 ton

19 ton 

20 ton 

Indsamlet pap (Matas)

432 ton

453 ton

474 ton

Partnerskaber/donationer

Kræftens Bekæmpelse donationer

DKK 1.581.783

DKK 1.083.355

DKK 1.075.000

Hjerteforeningen donationer (indsamlet fra kunder)

DKK 810.000

DKK 1.123.000

DKK 2.100.000

Røde Kors donationer (indsamlet fra kunder)

0

DKK 475.000

DKK 650.000

CPH Pride donationer (indsamlet fra kunder mm.)

 DKK 80.500

0

0

Fodboldfonden donationer (indsamlet fra kunder)

0

DKK 715.000

0

DLV (antal influenzavaccinerede) *3

27.269**

14.994

10.907

Produktmærkninger *4

Svanemærkede produkter (egenvarer)

278

288

200

Blå Krans mærkede produkter (egenvarer) 

171

173

110

RSPO mærkede produkter (egenvarer)

11,5%

10,7%

9,5%

Medarbejdere

Projekt KLAP (antal)

31

33

33

Flexjob (antal)

44

34

28

Sygefravær alle grupper (ekskl. gravide)

2,2%

2,2%

2,2%

Sygefravær alle grupper (inkl. gravide)

4,4%

5,3%

4,2%

Orlov (antal)

84

101

95

Faglærte materialister, materialister under

uddannelse og oplærte (andel af FTE)

85%

82%

86%

Materialistelever uddannet (antal)

176

160

200

Medarbejdertilfredshed (samlet) *5

7,7

n/a

4,2

Medarbejdertilfredshed (HQ)

7,4

 7,3

n/a

Medarbejdertilfredshed (Butik)

7,8

7,6

n/a

Medarbejdertilfredshed (Lager)

7,2

7,1

n/a

Medarbejdertilfredshed (Webshop)

6,7

6,7

n/a

*1: Vi måler CO2-udledning på vores godstransport til butikkerne. Vi tager udgangspunkt i kvartalsopgørelserne fra Danske Fragtmænd og måler på ”Tank to wheel”, hvilket omfatter den direkte Co2-udledning ved forbrænding.

*2: Strømforbruget er opgjort fra alle gruppens danske butikker via. betalinger til elselskaberne. Der har i regnskabsåret været en svag stigning i forbruger som følge af en række ombygninger samt etablering af nye og større butikker.

*3: ca. 9.000 af vaccinationerne var mod lungebetændelse og ca. 17.000 var mod influenza.

*4: Antallet af svanemærkede og blå krans mærkede produkter er faldet marginalt som følge af en generel nedgang i antallet af produktvarianter særligt på området for solprodukter.

*5: Medarbejdertilfredshedsmålingen skiftede efter 2018/19 fra en skala 1-5 til en skala 1-10. Herefter blev målingen også opdelt på de enkelte forretningsmæssige enheder. Den ny trivselsmålingsmetode/ EVI (evidensbaseret måling) fra 2020, udbudt as AS3, bygger på 15 evidensbaserede spørgsmål inddelt i fire kategorier. Det er en kvartalsvis måling med personlig tilbagemelding, personlig stress score og med mulighed for samtale med erhvervspsykolog. De fire områder der spørges ind til i undersøgelsen, er mening i arbejdet, ledelse og samarbejde, organisationens værdier og rytme i arbejdslivet. Målingen bliver sendt til alle løst- og fastansatte. 

Egenvarepolitik (Substitution ved udvikling af egne varer)

Matas har i regnskabsåret fortsat sit proaktive arbejde med at forbedre alle gruppens egne varer i forhold til den nyeste viden om betydning for miljøet og brugernes sundhed. Matas vurderer, at selskabets væsentligste risici på miljøområdet er uønskede kemikalier i de produkter som sælges i Matas, plastikforbruget i forbindelse med selskabets drift samt brugen af problematiske ingredienser (f.eks. ikke certificeret palmeolie) i de produkter som sælges i Matas. Følgende lovlige stoffer er helt udfaset af Matas’ egne varer: Mikroplast, Methylisothiazolinon (MI), Triclosan og alle deklarationspligtige parfumestoffer. Det samme er alle parabener, phtalater og alle andre stoffer, som står opført på EU’s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende på mennesker. Alle Matas’ egne produkter, der er underlagt kosmetiklovgivningen, er under løbende bakteriologisk kontrol af EuroFins Steins Laboratorium.

Politik for ingredienser i Matas kosmetiske Egenvarer

Matas er i øjeblikket ved at udarbejde en ny og opdateret kosmetikpolitik, som forventes implementeret i løbet af regnskabsåret 2021/22.

Code of Conduct på fremmedvarer

I tillæg til Matas’ Code Of Conduct på egne varer, stiller Matas også kontraktmæssige sundheds- og miljøkrav til alle andre varer i sortimentet, som er højere end de krav, der er stillet i dansk lovgivning. Dette sker gennem Code of Conduct på fremmedvarer. Leverandørerne har blandt andet skrevet under på, at alle varer, der leveres til Matas, er uden PVC, Lawsone og en række andre stoffer.

Mangfoldighed, bestyrelse og øvrig ledelse

Matas Gruppen tror på, at en mangfoldig sammensætning af medarbejdere og ledere er med til at styrke selskabets konkurrenceevne og performance og desuden bidrage til at generelt bedre arbejdsmiljø. Matas arbejder således for, at selskabets ansatte, ledelse og bestyrelse for så vidt muligt skal afspejle det omkringliggende samfund, herunder, at der er en fornuftig balance mellem mænd og kvinder i ledende funktioner. I bestyrelsen er der helt en ligelig kønsfordeling med tre kvinder og tre mænd. I den brede chefgruppe i hovedsædet i Allerød er 55% af lederne kvinder. I butiksnetværket er hele 97% af butikscheferne kvinder, hvilket også afspejler den generelle kønsfordeling blandt de ca. 2.500 butiksansatte. I netop butiksnetværket arbejdes der generelt med at sikre, at alle stillinger bliver besat bredt, når det gælder køn, alder og herkomst. Generelt forsøger Matas at sikre, at begge køn er repræsenteret i ansøgerfeltet til lederstillinger, hvilket også har været et fokuspunkt i løbet af regnskabsåret 2020/21. Derudover er der i de nye elevkampagner sat fokus på at få flere af begge køn i rekrutteringsfilm samt blandt de ambassadørkorps, der er blevet oprettet blandt eleverne.

Politik for menneskerettigheder

Matas støtter og respekterer de internationalt erklærede menneskerettigheder jf. UNGP, blandt andet ved at undgå negativ indflydelse på medarbejdernes ret til at etablere fagforeninger, foreningsfrihed, ret til kollektiv forhandling og lige muligheder for kvinder og mænd. Det er selskabets vurdering, at de væsentligste risici for Matas på området, er risikoen for, at der indgår børnearbejde hos leverandørerne ellers disses underleverandører, samt at der kan foregå diskrimination og manglende frihed til at etablere fagforeninger mv. hos disse. Matas stiller derfor gennem Code of Conduct krav om, at leverandørerne har udviklet og produceret deres produkter uden børnearbejde. Dette er således indføjet i alle leverandørkontrakter.

Matas arbejder løbende på at sikre mangfoldighed blandt egne medarbejdere, herunder fokus på kvinder i mellem- og topledelse samt bestyrelse.

Resultaterne af dette arbejde er omtalt i afsnittet om God selskabsledelse. Der har i regnskabsåret ikke været identificeret brud på menneskerettighederne.

Persondatapolitik

Matas opbevarer personlige kundedata for mere end 1,6 mio. Club Matas medlemmer. Kunders personlige data er i dagens digitaliserede verden en både værdifuld og skrøbelig ressource, virksomheder har såvel en juridisk som en etisk forpligtelse til at beskytte. Det er Matas’ erklærede mål, at persondata for kunderne aldrig må bruges til formål, kunderne ikke har givet fuldt samtykke til, og at der altid skal være fuld gennemsigtighed for kunderne, herunder hvordan kunden administrerer sin egen profil.

Matas har derfor et mål om, at kunderne altid skal opleve, at deres data bliver behandlet med respekt og lever op til de gældende regler for persondatabeskyttelse. Matas har kontinuerligt fokus på at leve op til de gældende regler, herunder regler for blandt andet gennemsigtighed og datasikkerhed. Matas’ politikker for persondatabeskyttelse er tilgængelige på matas.dk.

Antikorruptionspolitik

Matas er eksponeret for overtrædelser af gældende antikorruptionslovgivning fra både medarbejdere, leverandører og andre samarbejdspartnere. Matas er ligeledes eksponeret for de mulige indirekte økonomiske og juridiske effekter af sådanne overtrædelser af gældende lovgivning. Matas har som politik at overholde al gældende lovgivning og aktivt modarbejde alle former for korruption. Matas’ regelsæt på området udtrykker klart, at ingen medarbejdere hverken må modtage eller give nogen form for ydelser, gaver eller betaling, som kan opfattes som et forsøg på at opnå vinding for dem selv eller virksomheden. En overtrædelse af reglerne på dette område har alvorlige disciplinære konsekvenser for de involverede medarbejdere.

Matas har implementeret en whistleblowerordning, hvor selskabets medarbejdere, anonymt, kan rapportere mistanke om ureglementeret adfærd som for eksempel overtrædelse af Matas’ interne politikker, herunder overtrædelse af gældende lovgivning, økonomisk svig m.v. Matas har i regnskabsåret evalueret whistleblowerordningen og i denne forbindelse sikret en bedre information omkring denne bl.a. ved at sikre, at nye medarbejdere introduceres til ordningen straks ved deres ansættelse. Matas modtager indberetninger gennem en portal i anonymiseret form. Disse indberetninger kan kun tilgås af bestyrelsesformanden, HR-chefen og sikkerhedschefen. Indberetninger kan kun slettes ved godkendelse af to af disse personer. Det er muligt at kommunikere med eventuelle whistleblowere gennem et anonymiseret system. Der har i regnskabsåret 2020/21 ikke været indberetninger fra medarbejdere, der falder under ordningen.

Håndtering af Covid-19

Den primære risiko under Covid-19 pandemien har for Matas været risiko for smitte hos medarbejdere i alle dele af organisationen, herunder butiksansatte samt hos kunder.

Matas har grundet den centrale rolle i samfundet under pandemien, haft stort fokus på at indføre retningslinjer for at sikre en tryg oplevelse for både medarbejdere og kunder. Der er i Matas løbende indført retningslinjer for håndtering af smitterisiko, heriblandt regler for afspritning, afstand og værnemidler, samt retningslinjer for medarbejdere omkring håndtering og informering af ledelsen ved eventuel smitte.

Der har fra begyndelsen været indført ekstraordinære sikkerhedstiltag for at sikre såvel butiksmedarbejdere som kunder.

De ansatte har været opdelt i celler i alle led af organisationen for at mindske smittetryk og smittespredning. Der er blevet udviklet nye procedurer, som har haft stor påvirkning på hverdagen for alle involverede. Men den konsekvente styring og disciplin har samtidig betydet, at på trods af at butikkerne har været åbne fra dag ét, har smitte-trykket blandt de butiksansatte hos Matas været lavere end i samfundet generelt. Det samme gælder resten af organisationen, hvor særligt personalet i logistik og lagerfunktioner har ydet et ekstraordinært stykke arbejde under stort pres fra den forretningsmæssige vækst.